LÝ LỊCH KHOA HỌC

STT Ho và tên Lý lịch khoa học Hướng nghiên cứu
1 PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình http://scv.udn.vn/nguyenthanhbinh
Kiểm thử phần mềm
Khả năng kiểm thử phần mềm
Chất lượng phần mềm
2 PGS. TS. Phan Huy Khánh http://scv.udn.vn/phkhanh Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên
Trí tuệ nhân tạo
Hệ thống thông tin
3 PGS. TS. Nguyễn Tấn Khôi http://scv.udn.vn/ntkhoi
Mô hình hóa hình học
Hệ phân tán
Xử lý song song
4 TS. Võ Đức Ân http://scv.udn.vn/vdan
5 TS. Trương Ngọc Châu http://scv.udn.vn/truongngocchau Cơ sở dữ liệu
Khai phá dữ liệu
6 TS. Nguyễn Văn Hiệu http://scv.udn.vn/nguyenvanhieu
Hệ hổ trợ ra quyết định
Lý thuyết tối ưu
7 TS. Huỳnh Hữu Hưng http://scv.udn.vn/hhhung
Xử lý tín hiệu
Xử lý ảnh
Nhận dạng
Thị giác máy tính
8 TS. Đặng Hoài Phương http://scv.udn.vn/dhphuong
9 TS. Phạm Minh Tuấn http://scv.udn.vn/phamminhtuan
Học máy
Trí tuệ nhân tạo
Soft Computing
10 TS. Phạm Công Thắng http://scv.udn.vn/pcthang Signal and image analysis, recognition and computer vision
11 ThS. Lê Tuấn Anh http://scv.udn.vn/ltanh
12 Ths. Nguyễn Thị Nhật Ánh http://scv.udn.vn/nguyenthinhatanh Computer vision
Embedded systems
Video & image coding and streaming
13 ThS. Đặng Thiên Bình http://scv.udn.vn/dtbinh Modeling, Meta-modeling
Testing & Testablility
14 TS. Ninh Khánh Duy http://scv.udn.vn/nkduy Tổng hợp tiếng nói dựa trên mô hình Markov ẩn (HMM)
15 ThS. Mai Văn Hà http://scv.udn.vn/mvha Mạng thông tin và truyền thông
Hệ phân tán
Xử lý song song
16 ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh http://scv.udn.vn/ltmhanh Công nghệ phần mềm
Kiểm thử phần mềm
Cơ sở dữ liệu.
17 ThS. Đỗ thị Tuyết Hoa http://scv.udn.vn/dtthoa  Cơ sở dữ liệu
Công nghệ tri thức
18 ThS. Võ Đức Hoàng http://scv.udn.vn/vdhoang Xử lý ảnh
Trí tuệ nhân tạo
19 ThS. Nguyễn Thị Minh Hỷ http://scv.udn.vn/ntmhy Công nghệ phần mềm
20 ThS. Lê Quý Lộc
21 ThS. Nguyễn Thế Xuân Ly http://scv.udn.vn/ntxly Routing and Switching
Network Optimizing.
22 ThS. Huỳnh Trung Mạnh
23 ThS. Nguyễn Văn Nguyên http://scv.udn.vn/nvnguyen  Hệ thống tác tử di động (Mobile Agent)
Quản trị mạng trên Windows SEVER và LINUX
24 ThS. Phan Thanh Tao
25 ThS. Bùi Thị Thanh Thanh
26 ThS. Trần Hồ Thủy Tiên http://scv.udn.vn/tranhothuytien Hệ điều hành
Tính toán song song
Tính toán lưới.
27 ThS. Phan Chí Tùng
28 KS. Trương Minh Huy http://scv.udn.vn/tmhuy Robot thông minh
Vi điều khiển
Xử lý ảnh
Hệ thống Nhúng
29 KS Triệu Thị Ni Ni http://scv.udn.vn/ttnini
30 ThS. Đặng Duy Thắng http://scv.udn.vn/dangduythang Các công nghệ WebGIS