ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT NR ĐT DI ĐỘNG/E-mail
Nguyễn Thanh Bình PGS. TS. GVC,Trưởng khoa 3955461 0914.747974

ntbinh@dut.udn.vn

Huỳnh Hữu Hưng TS. Phó trưởng khoa 0905.444669

hhhung@dut.udn.vn

Nguyễn Tấn Khôi PGS. TS. Phó trưởng khoa 0903.511888

ntkhoi@dut.udn.vn

Nguyễn Văn Nguyên ThS. Giáo vụ khoaGiảng viên thực hành 3771986 0903.577986

nguyenvannguyen@gmail.com

Hoàng Thị Hương CN, Văn thư Khoa 0902 023000

huongcnttbk@gmail.com

Bộ môn Công nghệ phần mềm
Lê Thị Mỹ Hạnh ThS. Giảng viên,Trưởng Bộ môn 0905.737577

ltmhanh@dut.udn.vn

Võ Đức Ân TS. Trợ giảng 0934 524683

vdan@dut.udn.vn

Đặng Thiên Bình ThS. Giảng viên 0935.556678

dtbinh@dut.udn.vn

Nguyễn Thanh Bình PGS. TS. GVC,Trưởng khoa 3955461 0914.747974

ntbinh@dut.udn.vn

Trương Ngọc Châu TS. GVC 0905.026168

tnchau@dut.udn.vn

Nguyễn Văn Hiệu TS. Giảng viên 0166 799 7777

nvhieuqt@dut.udn.vn

Đỗ Thị Tuyết Hoa ThS. Giảng viên 3764619 0935.678198

dtthoa@dut.udn.vn

Nguyễn Thị Minh Hỷ ThS. Giảng viên 3984224 0989.600305

ntmhy@dut.udn.vn

Phan Huy Khánh PGS. TS. GVCC 3830168 0905.078999

phkhanh@dut.udn.vn

Lê Quý Lộc ThS. Giảng viên 3894633 0905.520711

lqloc@dut.udn.vn

Đặng Hoài Phương TS. Giảng viên 0935 578555

dhphuong@dut.udn.vn

Phan Thanh Tao ThS. Giảng viên 3841356 0913.474464

pttao@dut.udn.vn

Phan Chí Tùng ThS. Giảng viên 3651423 0989.078034

pctung@dut.udn.vn

Võ Đức Hoàng ThS. Giảng viên thực hành 0906.477283

hoangvd.it@dut.udn.vn

Bộ môn Hệ thống nhúng
Huỳnh Hữu Hưng TS.Giảng viênTrưởng bộ môn

Phó Trưởng khoa

0905.444669
hhhung@dut.udn.vn
Lê Tuấn Anh ThS. Trợ giảng 0123.6001019

anhlt.cntt@dut.udn.vn

Nguyễn Thị Nhật Ánh ThS. Giảng viên 0905822156

ntnanh@dut.udn.vn

Ninh Khánh Duy TS. Giảng viên 3895012 0904.275882

nkduy@dut.udn.vn

Phạm Công Thắng TS. Giảng viên 0935.465126

pcthang@dut.udn.vn

Huỳnh Trung Mạnh ThS. Trợ giảng 0947 727847

htmanh@dut.udn.vn

Bùi Thị Thanh Thanh ThS. Trợ giảng 0935 825915

bttthanh@dut.udn.vn

Trương Minh Huy KS. Giảng viên thực hành 0935.194 368

tmhuy@dut.udn.vn

Bộ môn Mạng máy tính
Phạm Minh Tuấn TS. Giảng viên, Trưởng BM 0913. 230910

pmtuan@dut.udn.vn

Mai Văn ThS. Giảng viên 3731152 0905.161888

mvha@dut.udn.vn

Nguyễn Tấn Khôi TS. Phó trưởng khoa 3638383 0903.511888

ntkhoi@dut.udn.vn

Nguyễn Thế Xuân Ly ThS. Giảng viên 3821621 0905.258474

ntxly@dut.udn.vn

Triệu Thị Ni Ni KS. Trợ giảng 0965 015215

ttnini@dut.udn.vn

Đặng Duy Thắng ThS. Giảng viên 0942626459

ddthang@dut.udn.vn

Trần Hồ Thuỷ Tiên ThS. Giảng viên 3841819 0983.461008

thttien@dut.udn.vn

Nguyễn Văn Nguyên ThS. Giáo vụ khoaGiảng viên thực hành 3771986 0903.577986

nguyenvannguyen@gmail.com

Cơ quan ĐHĐN & trường thành viên khác
Trần Quốc Chiến PGS. TSKH. GVC 0914 747678

dhsp@dng.vnn.vn

Trịnh Công Duy ThS. Giảng viên thực hành 0905.577989

tcduy@dut.udn.vn

Hồ Phan Hiếu ThS. Giảng viên thực hành 3680003 0905.169900

hphieu@dut.udn.vn

Võ Trung Hùng PGS. TS. GVC 3847373 0905.847373

vthung@dut.udn.vn

Huỳnh Công Pháp TS. Giảng viên 0905.114500

hcphap@dut.udn.vn

Lê Văn Sơn PGS. TS. GVC 0905 827499

levansupham2004@yahoo.com

Trần Đình Sơn ThS. Giảng viên 3896115 0903.591955

tdson@dut.udn.vn

Thỉnh giảng
Nguyễn Xuân Huy TS Sioux Việt Nam huy.nguyen@sioux.asia
Đặng Bá ThS. GVC 2219263 0905 311886

dblu@dut.udn.vn

Đặng Hải Sơn ThS Trung tâm VNCERT 0903501626

dhson.vncert@gmail.com

Lê Minh Tuấn TS Nokia Việt Nam tuan.le@nokia.com
Sussmann Sebastian Công ty Axon Active sebastian.sussmann@axonactive.com
Christophe Ngo CEO Công ty Code Engine
Nguyễn Phước Thắng Cty Logigear 0989434340

thang.nguyen@logigear.com

Phạm Thành Tâm Cty Logigear 0932810362

tam.pham@logigear.com

Đặng Ngọc Hải Cty AXON ACTIVE 0905676007

hai.dang@axonactive.vn