CƠ SỞ VẬT CHẤT

Khu hành chính của Khoa Công nghệ Thông tin gồm Văn phòng khoa, phòng họp, phòng làm việc Khoa, các Bộ môn và Trung tâm nghiên cứu DATIC.

KhuHanhChinh

Khu Hành chính Khoa

Khu thí nghiệm của Khoa Công nghệ Thông tin gồm nhiều trang thiết bị và hơn 300 máy tính phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. Khoa có các phòng thí nghiệm:

  • Trung tâm xuất sắc IBM
  • Phòng thí nghiệm nhúng Nokia
  • Phòng thí nghiệm mạng CISCO
  • Phòng thí nghiệm phần mềm
  • Phòng thí nghiệm phần cứng
KhuThiNghiem1

Khu thí nghiệm Khoa

KhuThiNghiem2

Khu thí nghiệm Khoa

ThiNghiemCISCO

Phòng thí nghiệm mạng CISCO

ThiNghiemCISCO2

Phòng thí nghiệm mạng CISCO

ThiNghiemNOKIA

Phòng thí nghiệm nhúng Nokia

ThiNghiemNOKIA2

Phòng thí nghiệm nhúng Nokia

Trung tâm xuất sắc IBM

Trung tâm xuất sắc IBM

Trung tâm xuất sắc IBM

Trung tâm xuất sắc IBM